Întrebări/Răspunsuri

Întrebări Frecvente adresate de către clienții noștri

Pentru claritatea unei colaborări, mereu se poartă discuții și se adresează întrebări în diverse domenii ale vămuiri. Noi ne-am oferit a publica cîteva exemple de întrebări, care au apărut, la clienții care-i deservim. Acest fapt ne-a îndemnat să publicăm unele dintre acestea pe pagina noastră, pentru ca Dumneavoastră să aveti deja careva răspunsuri și să fiți informați.
Vom duce cont de alete reînnoirii în permanent și le vom adauga pe parcurs.
Vă Mulțumim că sunteți cu NOI!


Legilasția Rep. Moldova presupune vămuirea tuturor mărfurilor intrate în țară. În caz conrtar, introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Rep. Moldova, fără declararea lor corectă, este clasificată drept conrtrabandă și este sancționată conform legii. Procedura de vămuire presupune o procedură complexă, și care, în baza legii Rep. Moldova și a Ordinelor Serviciului Vamal, activitatea de declarare a mărfii este încredințată persoanelor juridice care dețin Licența de activitate de Broker Vamal pentru a declara și a prezenta spre vămuire, marfa în vamă.
Astfel, specialiștii în domeniul vămuirii, sunt intermediari între autoritatea vamală și agenți economici.
Existența Brokerilor Vamali, ca intermediari este necesară din cauza procedurii existente la vămuirea ți tranzitarea mărfurilor. Orice marfă ce inrtă in țară, necesită să fie devamată. Adică, să se achite drepturile de import pentru ea. Este imposibil de a efectua vămuirea tuturor categoriilor de mărfuri la frontieră, cauza din care, sunt create Birourile Vamale Interne, care se ocupă de acest proces. De la frontiera pînă la un Birou Intern, marfa se deplasează sub aplicarea unui sigiliu, care asigură integritatea acesteea, și faptul că nu se va cauza nici-un prejudiciu statului, prin eschivarea de la plata drepturilor.
Drept garant în acest proces, intervine Brokerul Vamal, cu o garanție financiară, prin care garantează plata drepturilor de import, în cazul cînd statul este prejudiciat. Brokerul i-și oferă garanția bancară pentru mărfurile inrtrate în țară, și care tranzitează de la frontieră pînă la un Birou intern.
Odată ce marfa este vămuită, garanția brokerului este deblocată și banii sunt returnați.

După depunerea declarației vamale la Postul Vamal, timpul necesar pentru obținerea Liberului de Vamă constituie:
-30 minute – în caz că declarația se află pe culuarul Verde de vămuire.
- 1 ora – în caz că declarația de află pe culuarul Galben.
- Pînă la 5 zile - în caz că declarația de află pe culuarul Roșu.
Culuarele pe care se repartizează o declarație, sunt determinate automat, în baza unor criterii, de către sistemul electronic al Serviciului Vamal (proces nemijlocit în procesul de vămuire)
Culuar verde – prespune controlul documentar al mărfii și oferirea Liberului de Vamă în termen de pînă la 30 minute.
Culuar galben – presupne control documentar al mărfii, control documentar al riscului impus de către sistemul informațional al Serviciului Vamal, și, după necesitate, solicitarea de acte adiționale privind marfa supusă vămuirii.
Culuar roșu – pe lîngă controlul documentar, presupune nemijlocit controlul fizic al mărfii, identificarea factorilor de risc, conlucrare cu alte autorități ale statului, necesare, după caz, ținînd cont de tipul mărfii importate.
Procesul de vămuire poate fi stagnat de clauze precum:
- Lipsa documentelor aferente mărfii.
- Imposibilitatea demonstrării valorii veridice în vamă
- Lipsa mijloacelor bănesti pe contul beneficiarului

a. Persoana Juridică trebuie se fie înregistrată la Camera de Înregistrări a R.M.
b. Cont bancar în valută străină (respectiv, valuta în care urmează a fi achitată marfa importată)
c. Înregistrarea în Sistemul Informațional al Serviciului Vamal al R.M.
d. Documentele însoțitoare mărfii
e. Licența de import. Aviz de import. Certificate - Pentru anumite tipuri de mărfuri.

1. Certificat de Înregistrare a Întreprinderii – copie/original
2.Codul OKPO – copie/original
3. Certificatul codului fiscal – copie/original
4.Certificat cod TVA – copie/original
5. Cetificat referitor la deținerea conturilor bancare (lei și valuta) – original
6.Adeverința mostrelor ștampilei – copie/original
7.Ordin de numire în funcție a directorului – copie/original
8. Ordin de numire în funcție a contabilului-sef – copie/original
9. Extras de la Camera de Înregistrare – copie/original
10.Procura pentru persoana responsabilă de activitațile în vamă (în formă liberă)
11.Mapă din carton, format A4
12.Statutul companiei – copie/original
13.Decizia de înregistrare a întreprinderii – copie/original
14.Mostrele semnăturilor (pe blancul firmei) – original
15.Contract de arendă sau act de proprietate (care confirmă adresa juridică, oficiu/depozit) – copie/original

Toate copiile prezentate, trebuie autentificate prin aplicarea ștampilei companiei.

Fiecare declarație presupune în sine calcularea următoarelor plăți:
- Proceduri vamale 0.4% din echivalentul în lei a costului mărfii, în cazul în care costul mărfii este de peste 1 000 EUR / sau 4 EUR la suma de pînă la 1 000 EUR.
- Taxa vamală – de la 5 % - la 75% din echivalentul în lei a costului mărfii. Această taxă nu este aplicabilă pentru toate mărfurile! Există o listă stabilită în anexa la Legea cu privire la tariful vamal. Deasemenea, în această anexă este indicat și procentul de calcul pentru fiecare marfă care se supune taxării.
- Taxa pe Valoare Adaugată (T.V.A.) – Plată achitată de către orice persoană juridică la import. Ea constituie 20% din suma calculată în felul următor: taxa vamală din echivalentul în lei a costului mărfii se adună cu suma procedurilor vamale și se adună și echivalentul în lei, propriu-zis, al costului mărfii – 20% din suma factorilor sus-menționați, constituie T.V.A. Pentru a totaliza plătile necesare a fi achitate, se însumează Procedurile Vamale, Taxa Vamală și T.V.A.

Desigur că sunt și mărfuri care nu sunt supuse taxării, dar, pe lînga procedurile vamale și T.V.A., sunt supuse achitării accizelor. Așa mărfuri ca: benzina, motorina, alcoolul, automobilele, articole de tutungerie, s.a. sunt supuse achitării accizului.
Suma accizului este indicată în Anexa Codului Fiscal, Titlul IV, “Accizele”. La fel ca și la anexa taxelor vamale, în această anexa sunt incluse sumele accizeor pentru fiecare tip de marfă accizată.
Foarte important de menționat: Suma cheltuielilor de transport, pentru a transporta marfa din străinatate în Rep. Moldova, fac parte din valoarea în vamă a mărfii astfel, suma se aduna la echivalentul în lei a costului mărfii.

EXEMPLU CONCRET:

Marfa: 10 000 EUR
Curs de schimb oficial BNM: 18.00 pentru 1 EUR
Cheltuieli de transport: 500 EUR
Taxa aplicabilă pentru marfă: 12%

1. Determinarea valorii în vamă: Marfa(10 000 EUR) + Cheltuieli de transport (500 EUR) = 10 500 EUR. / Echivalent în LEI = 189 000 LEI
2. Calculul Procedurilor Vamale: 0.4% din Valoarea în Vamă a mărfii (0.4% x 189 000 = 756 lei)
3. Taxa Vamală (12%) : 12% din Valoarea în Vamă a mărfii (12% x 189 000 = 22 680 lei)
4. T.V.A: 20% din suma între Proceduri Vamale(756 lei) + Taxa Vamală (22 680 lei) + Valoarea în Vamă (189 000) = 212 436 lei;

20% x 212 436 lei = 42487.2 lei (care constituie plățile vamale care necesită a fi achitate de către importator în trezoraria statului)

Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pentru valoarea adăugată, accize, accize la gazul lichefiat importat, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) cu indicarea contului trezorerial de încasări „Drepturile de import-export achitate în avans"

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Contul bancar: 33114001;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 11610200130;


Plata pentru Fondul Ecologic Naţional pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării acestora cauzează poluarea mediului

Beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Codul fiscal: 1006601000071;
Contul bancar: 3359502;
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
Codul băncii: TREZMD2X;
Contul trezorerial de încasări: 450116103028401;

Activitatea de Broker Vamal, presupune în sine, intermedierea între agenții economici și vamă. De aceea, persoanele fizice, sunt supuse achitării drepturilor pentru o marfă anume, direct la frontiera țării, de către inspectorul vamal.

Desigur, nu excludem posibilitatea de a vă consulta în domeniu, la apariția unei întrebări.

Desigur. Distanța nu este un obstacol. Principalul este să efectuam o declarare corectă a mărfii, cu o procedură clară și transparentă. Dacă profesionalismul și aptitudinea speciaiștilor companiei noastre, presupune implicarea în teritoriu, nu ezităm nici-o clipă de a munci și de a demonstra încă o dată clienților noștri, că suntem demni de o colaborare continuă.

Desigur! Fără această etapă nici nu se purcede la procedura de vămuire. Fie Export, Import sau Tranzit, mereu actele pentru marfă se supun unei analize, prin care se determină corectitudinea acestora, necesitatea prezentării, dupa caz, a certificatelor, autorizațiilor, licențelor – toate acestea, pînă la depunerea Declarației Vamale.

Dacă sunteți la începuturi, tot de ce aveți nevoie este să ne contactați, ulterior să convenim o întîlnire, la care se vor discuta în detaliu toate nuanțele și întrebările existente.

Procedura de vămuire este una obișnuită. Ce ține de marfa importată în raport cu legislația Rep. Moldova, Gospodăriile Țărănești sunt deseori supuse unor beneficii sau scutiri parțiale de la plata drepturilor de import.

Desigur, fiecare caz, cu fiecare marfă în parte, este analizată în particular, în raport cu legislația în vigoare la momentul importului/exportului.